A nagy kozmikus változás

Ha a szabadban tartózkodunk, akkor percenként több ezer kozmikus sugár haladhat át testünkön, miközben ebből semmit sem veszünk észre. Eközben a földi háttérsugárzásnak csak egy igen kis részét teszi ki a Földünket elérő kozmikus sugárzás. Ez nem elsődleges sugárzás.

Mivel „részecskéi” találkoznak a Föld mágneses térével és a légkörrel, al-részecskékre bomlanak, amelyek valamivel veszélytelenebbek, mint a közvetlen sugárzás. E galaktikus, kozmikus sugárzásokkal magasabb befolyások is elérnek bennünket. E folyamatokban fontos szerepet játszik a Nap: a napaktivitás maximuma közben a napszél részben eltakarja a Földet a kozmikus sugárzás elől. Ezért minket elsősorban a Nap által átalakított sugárzás ér.

Mit mondanak nekünk ezek a tények? Valamilyen galaktikus szinkronizáció, összehangolódás fejlődne ki? A Nap az órát az univerzum szívéből kiinduló ritmusokhoz igazítja? Bárhogyan is, de manapság több fényenergia hatol át hozzánk.

Asztrológia konferencia - 05.29

Minden energia

Ebben az összefüggésben felmerül a kérdés, hogy e kozmikus energiák befolyásai nem hatnak-e az ember bensőjére is, hiszen mindenütt határokat törnek át, és mindenütt erős felgyorsulás fejlődik ki. Ha körülnézünk, akkor azt látjuk, hogy azok, akik negatívan cselekszenek, még negatívabbak lesznek, és az agresszió csak fokozódik. Aki egyoldalú, még inkább egyoldalú lesz. Aki a múltba mereng vagy a virtuális valóságba menekül, egyre nehezebben válik meg attól. Mindezt már bejelentették, mielőtt a kozmikus energiák újabb impulzust kaptak volna. Minden energia. Egy pozitív gondolat pozitív cselekedethez vezet. A negatív gondolat csak a negatívat erősíti. A gondolat is energia, energiahullámokból áll, melyek cselekedeteinket, egészségünket és közérzetünket is befolyásolják.

Az új befolyások azonban lehetőséget is nyújtanak. Aki pozitív beállítottságú, az könnyebben képes pozitívan cselekedni. Aki tudatosan megnyitja magát a megváltoztató energiáknak, az egy transzmutációs folyamatot sokkal jobban és gyorsabban képes véghezvinni. És egy helyreállított, harmonikus belsőn keresztül egészen más szintű energiák hatnak – például embertől emberig ható segítő erők – és sokkal erősebben, mint azelőtt.

A Rózsakereszt Iskolájában az évek során részletesen beszéltek erről. Azok a nagy változások, amelyeket az Iskola elsősorban szellemileg értelmez, a kereső embernek és a megszabadulási tant tanulmányozóknak gyorsabb lehetőséget ajándékoznak az újjászületésre.

Az alábbi összefoglalóban Jan van Rijckenborgh magyarázatait idézzük, hogy milyen módon reagálhatunk a nagyobb lehetőségekre.

Miért kezd az ember keresni?

„Megvan a lehetőségünk arra, hogy egy személyes, mikrokozmikus változás révén a kozmikus forradalom erőit úgy használjuk fel, hogy a következmények a feltámadás valóságaként nyilvánuljanak meg. Komoly mérlegelés után mindenki képes egy ilyen változás követelményeit tanulmányozni, és azon fáradozni, hogy rövid időn belül meg is feleljen ezeknek.

A kivitelezendő mikrokozmikus változásnak két nézete van, melyeket két folyamatnak tekinthetünk: Misztikus és mágikus folyamatoknak nevezhetjük őket, a hit és az újrateremtés, az általános és a különleges kegyelem folyamatainak.

Az ezoterikus világirodalomban ezt néha úgy ábrázolják, mintha a kereső válogathatna e két folyamat között. Ez a felfogás azonban helytelen, mert itt egy fejlődés két oldaláról van szó. A misztikus a mágikusnak a kapuja. Minden kereső ember képes – önismeretének megfelelően – kikutatni, hogy vajon érett-e a mágikus folyamatra, és hogy átlépett-e már ezen a kapun vagy sem.

Először is fel kell tennie magának a kérdést, hogy mi hozta őt kapcsolatba a világossággal vagy a Rózsakereszt Iskolájával. A válasz talán úgy hangzik, hogy a tudatalatti nyomása felelős érte, így például az elődök vérének hangja, vagy a korábbi inkarnációkra adott reakció.

Aki biológiai folyamatokat figyel meg, az tudja, hogy a vérben sok előd hangja beszél, és hogy így például sok felmenővel ezelőtt egy okkultista családi ős gondoskodhatott az ezoterikus hajlamról. Vagy, hogy egy mikrokozmikus előd már érdeklődött az ezotéria iránt. Ebben az esetben a mai kereső egy korábbi kerékfordulat ösztöneit követi.

Ekkor a vér fogékonysága hajtja őt bizonyos irányba.

Ez egy tisztán biológiai állapot. Ezért sokan vannak, akik tisztán biológiai hajlamuk alapján gyakorolják az okkult tudományt. Ekkor csak egy természetösztön fejeződik ki, és az ember jól érzi magát egy ezoterikus társaságban vagy a Rózsakereszt Közösségének erőterében. Ekkor az ember önkéntelenül és természetes módon követi saját vonzalmát.

Az emberek érdeklődése bár igen eltérő lehet, azonban lényegében mégiscsak igen hasonló. Hogy eztán a Rózsakereszt Iskolájához, egy környezetvédő társasághoz vagy más vallási csoportosuláshoz kapcsolódik-e valaki: ha az ember vérében csak a fogékonyság hat, akkor a három említett típus ugyanolyan jellegű. Egyik csoportnak sincs oka magát a többiek fölé helyezni. Csupán más táplálékra van szükségük, amely jelenlegi, biológiai állapotuknak megfelel. Az ilyenfajta élettel senki sem részesülhet megváltó folyamatban, mert csak természetösztönből cselekszik. Sokan vannak, akik ilyen beállítottsággal lépnek a Rózsakereszt erőterébe, és vagy ismét elhagyják – vagy megváltoznak.

Az is lehetséges, hogy valaki az élet megpróbáltatásaitól hajtva, keserűségében és nyomorúságában keresni kezd. Csatlakozik egy mozgalomhoz, amely bizonyos vigasszal, „megvilágosodással” vagy barátságos fogadtatással ajándékozza meg.

Mások ezt a szerelemben, a zenében, az irodalomban, templomokban vagy ezoterikus társaságokban lelik meg. Azonban ekkor sem beszélhetünk valódi emberi fejlődésről, hanem csupán biológiai reakcióról.

Hogyan keletkezik a változás

Az ember tudata csak akkor változik meg, ha nem elméletileg, hanem önelemzés, önfelfedezés és személyes tapasztalat útján belátja, hogy ez a világ, ez az emberiség és jelenlegi állapotában főként ő maga, nem szerepel az Istentervben. Fel kell ismernie, hogy egy másik erőnek kell megmentenie, és hogy egy egészen más lényt kell megmenteni. Mert mi szellem, lélek és test szerint a bukott ember eredménye vagyunk, akinek ismét meg kell születnie, akit el kell oldozni. Csak így tud az eredeti ember újra regenerálódni. Az első lépés ehhez, hogy lényünk legmélyén felismerjük ezeknek az ősi, megszabadító tanoknak az igazságát. Az a különleges bennük, hogy nem csak elméletet közvetítenek, hanem nagy erő is kapcsolódik hozzájuk. Ezt a Rózsakereszt erőtérben és filozófiájában újfent megtapasztalhatjuk.

A kozmikus energia: Az alkotó ige

Ezzel a belátással átléphető az első folyamathoz, a misztikushoz vezető ajtó. Csak ezt követően nyitott az ember az eredeti, isteni szubsztancia beáramlására, hogy kialakulhasson az, amit a régiek „hitkapcsolatnak” neveztek.

Ez az isteni, ideális éter, az interkozmikus visszatükröző éter beáramlása. Ezután fejlődik ki a „megvilágosodás”, ahogyan a misztikusok mondták, a beágyazódás az isteni, vigasztaló és melengető szeretetbe. Az isteni eszme eme érintése és az isteni szeretet általi védettség biztonságot adnak azon dolgokat illetően, melyeket remélünk (de még nem birtoklunk) és tanúskodnak azokról a dolgokról, melyeket nem látunk (bár tudjuk, hogy jelen vannak). A régi bölcsesség hitnek nevezte annak a belső, biztos tudását, hogy Isten alkotó igéje teremtette az univerzumot.

De ebben az általános kegyelemben még nincsen megváltás és megújulás. Először is csak egy elsődleges kapcsolatról van szó az eredeti és az elveszett között, egy elsődleges érintésről, melyben az ember néhány benyomást szerezhet. Bár igen sokan hiszik, hogy ebben az érintésben Isten legmagasabb érintését tapasztalják, de eközben sem az ember alapvető megváltozásáról, sem újjászületésről nem beszélhetünk.

Az atomok változása

A zsidókhoz írt levél 11. részének 13. versében a hit hőseiről a következőket mondják: „Hitben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az ígéreteket, hanem csak távolról látva és üdvözölve azokat…” Nem nyerték meg az ígéreteket! Miért nem? Mert a hit önmagában nem változtathatja meg az élettest atomjait! Az élettest egy megszemélyesített étervalóság, az anyagtest és az énre irányuló tudat hű mása. Prizmatikus alakú atomjain keresztül hat az anyagi lény üres atomjaira, és erőivel tartja fenn őket. Ezért a misztikus folyamat legfeljebb csak azt akadályozza meg, hogy erősebben kötődjünk földi állapotunkhoz. A különleges hit, amint azt fentebb vázoltuk, az emberi bukást megállítja, de még nem jelent megváltást a születés és halál kerekétől. Pedig hát ez az újjászületés feltétele!

A hitkapcsolat ereje és valósága szükséges a mágikus folyamat megvalósításához. Csak a mágikus folyamatban támadják meg az alapokat, melyeken az élet nyugszik. Ezt a fejlődést a legnagyobb gondossággal a Szellemi Iskola védőszárnyai alatt kell megkezdeni, miután az érintett teljesen átélte a misztikus nézetet.

A misztikus folyamatban az isteni erőket az élettest prizmatikus atomjain keresztül átvezetik az anyagi atomokba. De a mágikus folyamatban mindez más módon zajlik. Az élettestet eközben kizárják, mert most már magánál az anyagtestnél kezdődik! A cél itt: az anyagi atomokat változásra kényszeríteni.

Ennek következtében a misztikus folyamatokban megváltozott anyagi atomoknak szükségük van az új és szellemi napenergiákra, melyek transzmutálva jelen vannak a Szellemi Iskolában. A Szellemi Iskola különböző rezgési szintjein ezeket a folyamatokat gondosan kísérik. Ez az energia újrarendezésre készteti az élettest atomjait. Ennek fordítottja sosem lehetséges. Mindig is az anyagnak kell megnyitnia magát az isteni életanyag számára. Akkor az élettest hozzáidomulhat. Másképpen nem lehetséges. Így épül fel a mágikus folyamaton keresztül az új templom alulról, a régi pedig lebontatik.”

A kozmosz ereje

Most térjünk vissza kiindulási pontunkhoz és vizsgáljuk meg, hogy a nagy kozmikus változást miként használhatjuk ki a mikrokozmikus újrateremtéshez. Jelen pillanatban a Földkozmoszba – és így a mi természetünkbe – és az egész bolygórendszerbe egy isteni hullám tör be, hatalmasan megnövelt erővel.

Ez az erőáram jóval nagyobb aktivitásra tesz képessé minket mind a misztikus, mind a mágikus folyamatban. A hatalmas, isteni energiák befolyása alatt tehát nagyobb hiterő és növekvő felépítési képesség érhető el. A misztikus folyamatban, a mágikus fejlődésre történő előkészítésképpen élénkítik a hitéletet és a hitkészséget.

Egy bizonyos pillanatban Önök már nem akarnak többé az isteni szeretet élősködői lenni, hanem válaszolni akarnak az isteni szeretetre. A régi kijelentés: „hitetek megsegített titeket”, teljesen helyénvaló, ugyanis a hit nyitja meg az ösvényhez vezető kaput.

Az első, misztikus folyamatban a kozmikus visszatükröző éterek és a kozmikus fényéterek hatásosak. A második, mágikus folyamatban a kozmikus életéterek és a kozmikus kémiai éterek hatnak. Ezek a fent leírt, csodálatos módon vétetnek fel a szervezetbe. Az eredmény pedig minden egyes anyagi életatom transzfigurációja.

Egy ilyen fejlődés vége a szellem-lélek-ember, a megdicsőült test, minden eddig ismeretlen tulajdonságával együtt. Akkor az ember ismét egy tüzes oszlop Isten interkozmikus templomában, melyet már többé sosem hagy el. Ismét egy az isteni szeretettel.

És ez most jobban mint valaha, mindenki számára elérhető, aki a világosság felé halad.

Forrás: Arany Rózsakereszt

Képek: Canva

Vannak benned megválaszolatlan kérdések? Találd meg a saját válaszaidat! Segítünk! ->> Igneum Szellemi Műhely

Iratkozz fel a Youtube csatornánkra is értékes tartalmakért ->>YouTube