A Grál üzenete a mesékben

Mi a mese? Ha hiteles, akkor egy örökké érvényes igazság kozmikus forrásából merít, amelyet „úgy fent, mint lent” fel kell ismerni és meg kell valósítani. Sok népmese lelki üzenet tehát, amelynek egy titokzatos, belső, teremtő megbízás teljesítésére Irányuló vágyakozást kell ébren tartania és ezt az alkotó folyamatot egyszerű képekben tükröznie. Napjainkban alig vannak már olyanok, akik a mesékben rejlő üzenetet ösztönösen megértik. Ezért fáradoznak manapság a legkülönbözőbb módon a mesék magyarázatán, hogy az ember észtudatán keresztül közeledhessen hozzájuk és fejthesse meg titkos mondanivalójukat.

Vannak olyan mesék, amelyek mély forrásból feltörő rejtélyismereteiket sziporkázó ékkövekként szőtték bele mondanivalójuk hímzett szőnyegébe! Ezek azok a mesék, amelyek a középkor keresztény misztériumiskoláiból, – vagy ahogyan Rudolf Steiner nevezte egyszer szó szerint – a „rózsakeresztes templomokból” folytak ki a rejtélyek tanítványainak tudatába, akiknek akkor még inkább a képletes és jelképes beszédre volt szükségük, hogy ösztönösen megértsék a szellemi, illetve keresztény gnosztikus tartalmakat.

Az ilyen fényesen kimagasló mesék tehát nemcsak a természetes lelki fejlődés menetét ecsetelik a mi dialektikus világunk keretében, hanem egy kozmikus, egyetemes krisztuseseményről tanúskodnak, mely mindenhol jelenvaló, makrokozmikusan és mikrokozmikusan, bentről kifelé és kintről befelé, sőt mindent magában foglalóan működik. Mivel az igazság élő szelleméből, a Gnózisból buzognak, világosan megkülönböztetve a létet és látszatot, a valóságot és valótlanságot, a világosságot és világtalanságot, tükrözik a háromszoros egyetemes folyamatot, amely a kozmikus képletet tartalmazza:

ZOONO - A fertőtlenítés új technológiája

  1. eredetileg minden mikrokozmosz az isteni világból indul, akár a bűnbeesés akár a szeretetáldozat útján (ex deo nascimur).
  2. Minden mikrokozmosz, mely a téridőrendi világgal lép összeköttetésbe, akár a bűnbeesés, akár a szeretetáldozat révén, számtalan próbán és tisztuláson, végül pedig az én-elhaláson megy át (in Jesu morimur), mielőtt
  3. teljes lélekmegújulás során felemelkedik a haláltermészetből, hogy visszatérjen az isteni világba az élő szellem ereje által (per spiritum sanctum reviviscimus).

Egy hiteles mesében megtaláljuk ezt a háromszoros, egyetemes jelleget – vagy ennek bármilyen gyenge visszfényét is. Megláthatjuk benne egy kozmikus esemény tükröződését: a luciferi szellemek bűnbeesését, vagy Krisztus Szerzetének önkéntes szeretetáldozatát, tehát egy mindent átható, legmagasabb valóságot, amellyel tudatosan vagy öntudatlanul is kapcsolatban vagyunk a szív rózsáján keresztül.

Az ilyen mesék egyike, amely ezt a kozmikus üzenetet rendkívül szépen és benyomást keltően tükrözi, a

Hófehérke.

Azzal kezdődik, hogy a királynő a feketekeretes ablaknál hímez, és a téli tájat nézve beleszúr az ujjába. Három vércsepp hull a hóba.

Három vércsepp a hóban – ősrégi rejtjel! Megtaláljuk például a Parszifál-mondában mely eredetileg a manicheusoktól származik és Perzsiából Spanyolországon keresztül jutott el Európába. Ez a gráljelkép közvetlenül a szívhez szól. A a tisztaság, a csend, a szűziesség: a befogadó lélekelv.

A vér az alkotó nap-erő, az isteni tűz. „Krisztus vére”: a sugár-erős szellem-elv. A három csepp vér a hóban a Nap-Logosz háromszoros áldozatát jelképezi. A Nap-Logosz bölcsesség, szeretet és tetterő formájában jelenik meg a világosság hármas szövetségében (Grál, katárok, Rózsakereszt). Ez a három szerzet áldozatával a kozmikus krisztusesemény tanúja és leszáll a mély szakadékba, a földre, hogy az anyagban raboskodó emberlelket, a Pistis Sophiát megtisztítsa és visszaemelje az isteni szellemtérbe.

A három vércsepp láttán a királynő gyermeket kíván, a tisztaságát illetően oly fehéret, mint a hó, szereteterejét es áldozatkészségét illetően vöröset, mint a vér, a haja pedig oly fekete legyen, mint az ébenfa. Ez a kép akkor még az isteni tervnek a jövő homályában, a sötétben rejlő legmagasságosabb teljesülésére utal.

Itt is az Egyetemes Szerzet három nézete.

A királynőt az isteni ősanyának, vagy ősanyagnak, minden bölcsesség anyjának értjük, aki a tiszta isteni lélekelvet hozza létre minden kozmosz szívében. Így születik meg Hófehérke a mikrokozmosz szívében is, habár egy isteni léleknek még zsenge, természeterőkbe burkolt csirája. Aztán a királynő meghal. Az ősanyag, a bölcsesség anyja feledésbe merül, a tudat számára elvész. Helyére a mostohaanya lép, besűrűsödött, szellemtől elvált anyag. Az isteni anyától a hamis anyához, a léttől a látszathoz: ezzel a cserével gyakran találkozunk a régi mesékben.

Ez mindig arra utal, hogy a mindentudó, mindenségtudatos lélekelv a durva elanyagosodás öntudatlanságába zuhan. Az ősidők isteni embere, az élő szellemlélek elvált az ősanya világosságbirodalmától, akaratosan visszaélt az isteni szabadsággal, hogy aztán át kelljen szenvednie a születéstől a halálhoz vezető vészes tapasztalatokat. Az öntudatlanság és az állati vágyakozás ölébe, a sötét, múlandó látszatanyagba zuhan, mely, mint mostohaanya, ál-anya alapvetően hátráltató és ellenséges, vagy csalókán utánzó álláspontot foglal el az isteni lélekelvvel szemben. Mert önérvényesítő önfenntartási törekvéssel kell mindig bizonytalan létéért aggódnia.

A mostohaanya sokarcú.

Egyrészt haláltermészetünk makacs hatalmait testesíti meg, ezeknek minden sóvárgásaival, találgatásaival, üzérkedésével és utánzó erőivel az élet minden területén, evilág és a másvilág minden szintjén. Ezek az archon-erők. amelyek a Pistis Sophiát üldözik és világosságát újra meg újra elrabolják. Mivel pedig az emberek, mi mindannyian egyénileg és közösen is a vérörökségünk a faj karmája, mikrokozmikus múltunk és az állatövhöz, a zodiákushoz kötött létünk miatt a legszorosabb kapcsolatban vagyunk „mostohaanyánkkal”, szüntelenül az ő erőivel táplálkozunk és azokkal dolgozunk, kivétel nélkül mindannyian magunkban tartjuk mostohaanyánk központi erejét, magerejét természet-énünkben.

Ismerjük az önkényes ént, minden kívánságával és sóvárgásaival, önfejűségével, üzérkedő és fondorlatos meggondolásaival, mely szüntelenül saját örömének növelésére, kedvtelésre, előnyre és hatalomra tövekszik, szemtelenül nyíltan vagy leplezetten. Ez tehát a mostohaanya bennünk, mely Hófehérkét, isteni lélekelvünket, a szív rózsájának hatását mindig is ellenségesen figyeli. Tapasztaljuk tehát magunkban és környezetünkben is a dialektikus világ minden szférájában a „mostohaanya” önfenntartási kényszerét és gyakori támadását a halhatatlan, s emiatt legmélyebb lényegében összehasonlíthatatlanul hatalmasabb lélekelv ellen.

Éppen ennek a szüntelen félelemnek, a saját látszatléte féltésének, az önleleplezés előtti rettegésnek kell végül is szélsőségessé tornyosulása révén a teljes önmegsemmisítést kieszközölnie.

Az ál-anyának a lélek ellen elkövetett háromszoros merényletét mindig összeroppantja a szellemlélek-erők háromszoros szeretetáldozata. Mielőtt azonban ez az emberiségben a Logosz megmentő terve szerint végbemegy, az erre érett emberek egyénileg mélyreható, nehéz és nagyon drámai tudatossá válási folyamaton mennek keresztül. A mesében hét év telik el – ez nagyban is meg kicsiben is egy növekvési folyamat teljessé válását jelenti – míg Hófehérke, természetes lelki képességeiben, teljes szépségében és éretten kibontakozik. Mivel a természetes lélekképesség alapján most felmerül a teljesen új lélektudatossá válás „veszélye”, a „mostohaanya” félelme, irigysége és féltékenysége fokozódik.

A környezet és a belvilág minden szintjén sejteni kezdi, hogy itt valami sokkal magasabb, szebb, nála hatalmasabb kezd ébredezni. Félelmében, hogy ezzel a titokzatos hatalommal szemben alulmarad, a mostohaanya megkérdezi a semlegesség tükrét, a kozmikus lelkiismeretet, amely a józan valóságot tükrözi.

„Szép vagy, úrnőm, de tudd meg, Hófehérke százszor szebb”,

mondja az igazság tükre. Nem meglepő, hogy az öndicsőítés elve, minden kultúra-varázslatával és szép látszatával az ő tevékenységének területén szépnek mondható: mert Hófehérke, az isteni lélekelv nem ebből a világból való. A mostohakirályné előhívatja a „vadászt”, hogy ölje meg Hófehérkét: a vadász azonban megszánja áldozatát és hagyja, hogy az bemenjen az erdőbe.

A mostohakirálynénak egy leölt állat szívét és máját viszi el.

A vadász a mi természetes eszünk; ennek kellene az ébredező lélektudatot elhallgattatnia, aminek kivitelezését egy kihűlt, rideg szívnek és egy működésképtelen májnak kellene bizonyítania. Mert a szív és a máj döntő szerepet játszik abban az alkémiai folyamatban, amely a természetlelket istentudatos lélekké változtatja, döntő szerepük van a magasabbrendű étererők (a négy szent eledel) vonzásánál és feldolgozásánáI és felelősek a mérgek kiválasztásáért is. Az ész, a vadász azonban itt már a magasabbrendű lélek szolgájává vált: együttérzésből szánalomból futni hagyja Hófehérkét, a mostohakirálynét a neki valóval látja el, megadja tehát a császárnak, ami a császáré és Istennek, ami Istené. Ezzel a szolgáló Jánostudat egyik lényeges jellemvonása tárul elénk.

Hófehérke most úttalan utakon és sötét erdőben kerül hetedhét országon is túlra. Az igazságra vágyó lélek magányosan, de félelem nélküli előretörekvéssel eltávolodik a mostohaanya meghasonlott, korcs világától és céltudatosan elér a hét törpe házacskájához, mely hetedhét országon is túl, azaz egy egészen más világban van. Ez a furcsa kép, amellyel hasonló összefüggésben az Upanisádokban is találkozunk, többek között finom utalás a szívlótuszra, ennek hét szirmával, hét erejével és tulajdonságával. De a hét agyüreg székhelyére is utal, ahol, mint valami bányában a bölcsesség szellemi aranyát termelik ki.

A hét törpe itt mindenekelőtt emberi szervezetünk hét szolgálatkész berendezésére, hét bölcsességerőre utal, amelyeknek, habár az isteni ősidők szinte elporosodott maradványai, a szellemlélek-ember újraalkotási folyamatának előkészítésénél kell segédkezniük és ezt részben irányítaniuk. Hófehérke hét tányérkából eszik, hét pohárkából iszik és az egyik törpe ágyában alszik. Az ébredező lélektudat hét új erővel táplálkozik, a Gnózis egyetemes hétsugarának szent megvendégeléséből eszik és iszik, és nyugalmat és oltalmat kap.

A törpe a mesében gyakran egy bölcsességerővel van kapcsolatban, mely tudatunkban nyilván már csak maradványszerű, összezsugorodott, eltörpült, kicsiny mértékben van jelen.

Emlékeztetünk ebben az összefüggésben a régi India hét Rishi-jének ősrégi, hétszeres bölcsességerejére, a hét újra meg újra visszatérő Bodhisattvára vagy az ókori Hellász hét bölcsére. Ez az idők előtt már létező hét kozmikus igazságerő, amely az emberiség hét agy üregének és a hét chakrával kapcsolatos tudatközpontjainak kifejlesztésén működött együtt. Ismerünk azonban egy új hétszeres bölcsességerőt is, mely a kozmikus krisztusleereszkedés révén érinti meg az embert a szíve rózsájában, hogy előkészítse a rózsakeresztútra. A hét törpe házát egy hétszeres misztériumiskola anyagi megnyilvánulásával is kapcsolatba hozhatjuk, amelyben szorgalmasan dolgoznak, hogy a háromszoros halál folyamata és a lélek háromszoros győzelme a rejtélyek tanulójában, a misztériumok tanítványában végbe mehessen.

A mostohaanyát nagy nyugtalanság fogja el a teljesen új helyzet, az ébredező léIektudat miatt. Mert az igazság tükre azt válaszolja, hogy a királyné itt a legszebb ugyan, de Hófehérke, aki hetedhét országon túl, a hét törpe házában él, százszor szebb. Ez porondra hívja dialektikus meghasonlás-világunk lélekkel ellenséges önérvényesítő erőit, mely a közös és az egyéni énnel is rátámad a lélekre! A haláltermészet erői azonnal tervezni kezdik első megölési kísérletüket a három közül.

Az ilyen háromszoros megsemmisítési kísérlet mindig törvényszerűen megindul, amikor a lélekelv valóban felébred a szívlótuszban és a hét agyüregben kezd együttműködni az aranyat bányászó héterővel. A mostohakirályné elindul álruhájában, mint házaló kereskedő, a hét törpe házához és felkínálja Hófehérkének legszebb bársony öveit.

„Nem úgy kell azt, édes lelkem, föl kell próbálni, hadd lássuk csak, melyik illik neked a legjobban”.

Hófehérke pedig szóba áll ennek a világnak az utánzást gyakorló erőivel, magához engedi e világ kényszerítő látszaterkölcsét. Tiszta, isteni fajtája miatt nem sejt rosszat. Hagyja, hogy a mostohakirályné oly szorosan körülövezze, hogy szinte holtan essen össze.

Az álnokul üldöző utánzó erők egyszerűséggel álcázzák magukat, tetetik magukat, felületes erkölccsel, művelt látszattal hivalkodnak, anélkül, hogy lényeges igazságot közvetíthetnének. Eget-földet ígérgetnek, hatalmat és boldogságot, valamint földi jólétet a „szemet szemért, fogat fogért” alapján és azzal a feltétellel, hogy ószövetségi módon engedelmeskedsz e világ álcázott hatalmi közegeinek minden rendszerükkel, dogmájukkal, tanításaikkal, viselkedési szabványukkal, akik szorgalmasan az emberbarátság, haladás és egyetértés látszatát próbálják kelteni

Mindannyian ismerjük mostohaanyánk öveit és fűzőit sok-sok inkarnáció óta. Dialektikus világunk a fűzők és szoros övek egyetlen óriási fegyvertára. Ez jellemzi vérünket, erkölcsiségünket, gondolatvilágunkat, jellegünket egyénileg és a népek kultúráját és háborúját. Vagy gondoljunk a jelenre, a környezetet és a belvilágot terhelő számtalan tényezőjével, a Föld, a vizek, a légkör vegyi és rádióaktív beszennyezésével és ezzel kapcsolatban az egyre tisztátalanabb táplálékra, amelyet kénytelenek vagyunk magunkhoz venni. Mindenütt fullasztó, fékező (nitrogén) anyagok, melyek visszafejlődéshez és megkristáIyosodáshoz vezetnek, s nagyobb összefüggésben a szó szoros értelmében az ember lélekelvének a rendszeres elfojtását, megfulladását eredményezik.

Mindez az emberiséget többé-kevésbé észrevétlenül éri.

Az érett ember azonban a „fűzőt” tudatosan és töményen tapasztalja a megszabadulás útján. A benne lévő mostohaanya mégegyszer erősen befűzi és megszorongatja félelmekkel, hiúságokkal. rögeszmékkel és kényszer-elképzelésekkel, amelyek ébredező lélektudatát időnként megállítják és a levegőt is elzárják előle. Mivel azonban tudatos kapcsolatot tart fenn a Gnózis Héterejével, bebizonyosodik megszabadító ereje is. A hét törpe megszabadítja Hófehérkét az elszorító fűzőtől. A hétszeres bölcsességerő a csírázó lélektudatnak visszaszerzi a szükséges életlélegzetet.

Amikor aztán a mostoha királyné az igazság tükrétől megtudja Hófehérke életrekeltését, fokozódó haraggal második megölési kísérletéhez kezd. Újra az egyszerűség álruhájában közeledik és Hófehérkét mérgezett fésűvel akarja megfésülni.

„Hadd fésüljelek meg egyszer rendesen!”

Hófehérke pedig a hét bölcsességerő figyelmeztetése ellenére nem gondol semmi rosszra, s hagyja, hogy a látszateszményiség utánzó erői „mérgezett fésűvel” fésüljék, hogy „szinte holtan” rogyjon össze.

Az első merényletnél az utánzat hatalmai inkább az érzelem területére, a szívre és a Iélegzőszervekre hatnak. A második kísérlet erősebben a fejre, tehát az idegek központjára és a gondolkodásra irányul. Mióta a mikrokozmoszok kibuktak az isteni életterületről és elkeveredtek az állatemberrel, az ember agytevékenysége, az önfejűség és önkény lángjára lobbant, igazi, szellemhez fűződő gondolkodásról szó sem lehet már.

Az emberek gondolati alkotásai kísérletek és találgatások, s a romlás és rombolás magját hordozzák magukban; nem a teremtés koronájának díszei többé, melyek csakis Istent dicsőítenék. Az egyetlen központ elvesztése miatt kiszámíthatatlanok és ellenőrizhetetlenek lettek. Önmaguk érvényesítéséért folytatott küzdelmükben, félelem diktálta harcukban így válnak szinte „mérgezett fésűkké”, amelyek az emberiség léleklényét halálra fésüIik.

Csak egyetlen pillantást kell a mindennapi életre vetnünk, hogy meglássuk az óriási őrületet, amellyel az ember szabadságra, békére, igazságosságra, boldogságra, egészségre, szeretetre vágyik, s hagyja, hogy rendszeresen elkábítsák és becsapják őt a legvészesebb kontár és üzérkedő gondolatalkotásokkal.

Itt többek között a rendszeresen irányított elkábításra és a szervek gyengítésére gondolunk a szeszesitalokkal, dohánnyal, más élvezeti cikkekkel és a drogokkal. Aztán mindenekelőtt a tudat kábítószerére, a központilag irányított tömegbefolyásolás (mint például a televízió, stb.) eszközeire gondolunk, amelyek az ember tudatát hipnotizálják, eltompítják, félrevezetik és beprogramozzák. Az egyik lélekbénító fésűfog mindenekelőtt a tanulmányi ész-edzés, rideg, élettelen betűtudásával, írástudóságával.

Ha pedig ezek a fésűfogak már kihullottak volna, akkor még mindig itt vannak a nagyon ravasz, csaknem átláthatatlan félrevezetési módszerek a másvilág tükörszféráiból, melyek okkult, vagy természetmágikus varázslataikkal kínálják magukat a piacon és az énkultúrán keresztül hatnak lélekölő utánzatként a szervezetre.

A tájékozatlan emberiség áldozatul esik ezeknek az utánzó erőknek:

„Elvész az én népem, mivelhogy Gnózis (ismeret) nélkül való.”

Az emberiségnek csak az a része vészeli át megszabadulási folyamatában a mostoha királyné merényleteit, amelyik tudatosan elvégzi a megtérést, azaz megfordul, tudatosan az isteni eredet felé fordul. Ha az ember kapcsolatba kerül a Gnózis Héterejével, megszabadul a mérgezett fésűtől is és Hófehérke lélekelve új életre kel benne. Folytatni lehet benne a lélek újjászületési folyamatát.

Amikor aztán a mostoha királyné megtudja Hófehérke második újraélesztését, mértéktelen haraggal nekilát harmadik merénylete előkészítésének. Ez aztán alapvető jellegű. Most az egész korcs világ, a halálra születettek világegyeteme, az egymást üldöző ellentétek Istentől elvált látszatvilága, minden archon erejével összesereglik és összetömörül a megmérgezett almajelképben, melynek az ébredező lelket a mikrokozmosz alapjaiban kell megrendítenie. A varázsolás minden hatalmát és az utánzás minden erejét egy látszateredménybe, látszatgyümölcsbe összpontosítják, hogy az idők előtti bűnbeesés ismétlését eszközölhessék ki, hogy az énközpontú önfejűség alap-bűnében Istent megtagadtassák. Ebbe aztán a léleknek végképp bele kell halnia!

Az emberiség fejlődését átfogó szempontból vizsgálva azt látjuk, hogy egy világkorszak vége felé a mostoha királyné-hatalom minden más baj és vész mellett a kozmikus építőkövekre is kezet emel, ezeket is megrontja, hogy önző önkényességgel az atommagok hasításával kozmikus erőket szabadítson fel saját hatalmi szerkezeteinek fenntartása érdekében. Egy ilyen végső időszak mindig a „mérgezett alma” jegyében áll, mely egy magasabb világból egy mélyebbe buktat, ahogyan ezt a paradicsomból való kiűzetés óta tudjuk. Az ember önfejűen olyan gyümölcs után nyúl, amely nem jár neki, vagy amelyre pillanatnyilag még nincsen joga, még nem jó neki, még kárt okoz benne.

Mindez az emberiséget a mélyebb összefüggésekkel szembeni tragikus tudatlansága miatt éri:

mialatt egyesek, az érett emberek a halálos gyümölcsöt, az önfejűség bűnét a megszabadulás útján a tudatukba való alapvető beavatkozásnak tapasztalják. Mert a hét bölcsességerő, mely az emberiségfejlődés szüntelen előre-hátra, le és fel-mozgásában kialakult, már nem elegendő Hófehérke lélekelvének a felélesztéséhez. Hogy a lelket fel lehessen emelni az önfejűség ősbűnének tehetetlenségéből, ahhoz a legmagasságosabb kozmikus törvénynek, a kozmikus Krisztusszellem evangéliumának, a belső misztérium legbelsőbbjének kell érvénybe lépnie, ahogyan a Pistis Sophia mondja. Ezért áldozta fel magát a Krisztus, azaz a legmagasabb egyetemes szellemerő és ereszkedett le egészen a haláltermészet elanyagosodásáig, hogy bevonuljon minden emberszívbe, amelyik megnyitja magát ennek a folyamatnak.

És ezért mondja a Jézustudat:

„én és az Atya egy vagyunk”, és „nélkülem semmit sem tehettek!”

A mesében tehát a hét törpe halottnak nyilvánítja, megsiratja és üvegkoporsóba helyezi Hófehérkét, nevét arany betűkkel a koporsóba vésve. A koporsót magas hegyre cipelik, ahol Hófehérkét csodás szépségében felravatalozzák: bagoly, holló és galamb őrzi. Az ember lelkét, mely átlábalt a mostohaanya leghomályosabb sötétségén és tudatosan átszenvedte az emberiség eredendő bűnéből következő tehetetlenséget, szinte sírba fektetik, mint Rózsakereszt Krisztiánt, kristálytiszta burokba, amelyet hermetikusan lezárnak a tisztaság arany betűivel. Ebben az „üvegkoporsóban”, mely, mint igazi gráIjelkép, az új étertestet, tehát egy fényruhát is jelképez, megy végbe a transzfiguráció alkémiai csodája, az eredeti mikrokozmosz teljes helyreállítása. Ebben az üvegkoporsóban vár a lélek arany név-titka legmagasságosabb teljesülésére.

A magas hegyen, a koponyák helyének képe – a hermészi érinthetetlenség üvegkoporsójában a további transzfigurációs folyamat fölött három misztériumállat őrködik. Ezek megint az Egyetemes Szerzet háromszoros nézetét jelképezik: a bagoly a bölcsességet, a holló a megkülönböztetési erőt, az ősemlékezést és a bepillantást a még rejtett jövőbe. A galamb a szeretetáldozatot, valamint a szellem és a lélek egyesülését.

Ez a három erő oltalmazza az alkémiai átváltozási folyamatot.

Ezek megfelelnek három időszaknak, vagy „három napnak” a feltámadásig. A mese azzal folytatódik, hogy Hófehérke koporsóját megtalálja a királyfi. Hófehérke romolhatatlan szépsége lenyűgözi, s esengve kéri őt a hét törpétől. A törpék azonban a „világ minden kincséért” sem akarják odaadni. Mivel azonban a királyfi Hófehérke nélkül nem tud tovább élni, s mindig tisztelni akarja és együtt akar lenni vele, a törpék neki ajándékozzák a koporsót. Szolgáival birodalmába viteti. A szolgák útközben megbotlanak egy kőben, s ez a „kő” kieszközli a nagy csodát, a mérgezett alma csutkája végképpen kiesik Hófehérkéből, aki újra igaz életre ébred.

A királyfi képében most maga az életadó szellem, a krisztussugárzás fordul a lélekhez, hogy felébressze háromszoros álmából és hazavezesse. A törpéket, a hét oktató tudaterőt a lélek gondozásánál felváltja a legbelsőbb misztérium, mely legmagasságosabb és abszolút valóságként a makrokozmosz közepéből besugárzik a mikrokozmoszba, hogy megváltsa és visszahelyezze eredeti dicsőségébe. Kozmikusan is látjuk, hogy a régi bölcsességeiket, a hét Rishit, bodhisattvákat. stb. felváltja az egyetemes Krisztusszellem.

Az őrizetükben lévő lelket a törpék nem hagyják a mostoha királynéelvre, a világ minden kincsére, hanem szeretetáldozattal önkéntesen visszalépnek és a romolhatatlan lelket az új étertestben, Hófehérkét az üvegkoporsóban a királyfinak a Krisztusszellemnek ajándékozzák. Ez a legmagasabb szellemerő veszi át a vezetést, hogy az isteni lelket felébressze és hazavezesse az eredeti életterületre, a szellemlélek-rendbe. Hogy ez a terv teljesülhessen, ahhoz az istentelenség alapelvének, az önfejűség ősbűnének, a hamis anya nagy hataImának, a mérgezett alma csutkájának végleg ki kell vonulnia a megújult léleklényből.

Ezért fekszik a kő az úton, amelybe végül meg kell botlani.

Ez a kő szinte a legutolsó akadály, amely belekristályosodik a tudatossá válás folyamatába Csak akkor veszik észre, amikor megbotlanak benne Akkor azonban, mily csoda, a szentségtelenség utolsó maradéka is megmozdul és a megújult rendszer kihányja. Így lesz a vészes kő pozitív nézetében egy új tudat szegletköve Krisztusban, a bölcsek köve, amely abszolút valósággá teszi az isteni léleknek halottakból való feltámadását! Az üzenet a mesében a jó véget hirdeti: Hófehérke és a Királyfi boldogan hazaér az Atya birodalmába és nagyszerűen megünnepli dicső menyegzőjét.

A lélek és a szellem alkémiai menyegzője, a monád újraegyesülése isteni eredetével végképpen megvalósul. A feltámadt szellemlélek a kozmikus, egyetemes krisztustudatban találja meg legmagasságosabb megvalósulását. A Logosz háromszoros mentő terve sikerült.

Biztosak lehetünk, hogy ez a mentő terv az egész emberiségre érvényes, és – még ha mint valami kozmikusan lassított filmfelvétel is – teljesülni fog. De mindenkit arra hívnak fel, hogy ezt a mentő tervet önmagában – önkéntesen és teljes tudatában – háromszoros tudatossá válási folyamatban legmagasságosabb valósággá tegye. Magától, önműködően egyetlen ember sem válik kereszténnyé.

És mi történik a hamis anyával, a mostoha királynéval? A császár megkapja, ami a császáré. Az önkényesség izzó vaspapucsban táncolja el saját törvényszékét, míg saját ítélete a földhöz nem vágja. Eljött az idő, amikor az egész emberiséget meghívják az alkémiai menyegzőre. Ki képes azonban kivonni magát a mostoha királyné befolyása alól? Aki megérti Hófehérke grálüzenetét, eszerint cselekszik és megvalósítja önmagában.

Forrás: Arany Rózsakereszt
Képek: Canva, mozistar, Elfnet, Lolly makeup,Mesélek, users.atw/virag50

Vannak benned megválaszolatlan kérdések? Találd meg a saját válaszaidat. Segítünk ->> Igneum Szellemi Műhely

Iratkozz fel a Youtube csatornánkra is értékes tartalmakért ->>YouTube